قوانینمالیات

امور مالیاتی در مورد مخارج شرکت

توسط بهمن 8, 1397دی 27ام, 1398بدون نظر

ﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺨﺎرج اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:

  •  ﭼﮏ ﺻﺎدره را ﻣﻨﺤﺼﺮا” از ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ و در وﺟﻪ ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ.

ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ” ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎن ﮐﺎرت ﻣﺠﺎزی و ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ؛

 ﭼﮏ ﻃﺮف ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

  • ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
  • ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ و…
  • اداره ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﻓﺼﻠﯽ
  • و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎ ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ را دﻗﯿﻘﺎ” ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ و در وﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

اﮔﺮ آن ارﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ روﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﮏ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﭼﮏ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد ، ﭼﮏ را در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻨﺨﻮاه دار ﯾﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺷﺮﮐﺖ (ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺷﺮﮐﺎء و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﺒﺎﺷﺪ) ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻮده و از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ او ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻨﺨﻮاه دار ﯾﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﺨﻮاه دار ﯾﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺪار از اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺪا” اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه و ﮔﺮدش آن ﺣﺴﺎب بانکی ﻋﯿﻨﺎ” در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد.

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ، ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ﺷﺮﮐﺖ (در ﺻﻮرت اﻃﻤﯿﻨﺎن) ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭼﮏ را ﭘﺸﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺒﻠﻎ آن را ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻃﯽ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮه رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء اﺧﺬ ﺷﺪه ﯾﺎ روی ﺑﺮگ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﮏ ﺷﺮﮐﺖ ، ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.

ﻧﮕﻬﺪاری رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﮏ ﯾﺎ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻣﺠﺪدا” ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺎء و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﯾﺎ ﺗﻨﺨﻮاه دار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدد .

ﭼﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺪ ﮔﺮدددوﻫﺮﮔﺰازآن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدد .

نظرتان را بگویید