قوانینمالیات

امور مالیاتی درمورد رهن کامل

توسط بهمن 8, 1397دی 27ام, 1398بدون نظر

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2306 / ص / 1395 مورخ 1395/11/16 ، در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻗﺪام آن ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه (9) ﻣﺎده 53 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب 1366 و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺮارداد اﺟﺎره، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد (ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “رﻫﻦ” در ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت “رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ” ﯾﺎ “رﻫﻦ و اﺟﺎره” ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود)، ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه (9) ﻣﺎده 53 ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺟﺎره از ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺎد ﺟﺰء (ج) ﺑﻨﺪ (2) ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ 13530 ﻣﻮرخ 27/07/1384ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه (9) ﻣﺎده 53 ﻣﺬﮐﻮر، در ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره را ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ …ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﻠﮏ، ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻫﻦ ﺗﺼﺮف (ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره)-رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ- واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه (9) ﻣﺎده 53 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺟﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ (ودﯾﻌﻪ) ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ (ﻣﺒﺎﻟﻎ رﻫﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎی واﮔﺬاری ﺑﻪ اﺟﺎره اﻋﻢ از رﻫﻦ و اﺟﺎره ﺑﺎ رﻫﻦ ﮐﺎﻣﻞ) ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺮو اﺻﻼﺣﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب 1394/04/31 اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺒﺼﺮه (1) ﻣﺎده 54 اﺻﻼﺣﯽ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻮﺻﻮف “در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺰء ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮه (9) ﻣﺎده 53 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺎره ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺟﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.”

نظرتان را بگویید