سوابق مدیریتی و علمی محاسب ارقام ویرا

الف. مشارکت در تدوین نظام مالی در سطح ملی با رویکرد حسابداری بر مبنای تعهدی با ویژگی هایی به شرح ذیل :

الف.1. تنوع منابع مالـــی

الف.1.1. منابع عمومی شامل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات ابلاغی

الف.1.2. منابع داخلی شامل کمک های مردمی عام و خاص (نقدی و غیر نقدی) داخل و خارج از کشور

الف.1.3. منابع حاصل از فعالیت های اقتصادی درزمینه های مختلف

با توجه به تکالیف قانونی و شرعی که برهر یک از این منابع مترتب بود نظام مالی متناسب  طراحی گردید ، بنحوی که طبقه بندی ارائه شده قادر بود تمامی این منابع را مدیریت ، و گزارش هریک رامستقلاً ارائه نماید .

الف.2. گستره استقرار نظام مالی در منطقه جغرافیایی درسطح کشور و خارج از کشور با حدود پانصد شعبه دارای دفاترمالی

الف.3. منطبق با قوانین آمره ، مقررات جاری و استانداردهای حسابداری

الف.4. امکان مدیریت و پوشش تمامی ماموریت ها ، فعالیت ها و خدمات اساسی و متنوع دستگاه از قبیل عمرانی ، خدماتی ، درمانی ،      حمایتی ، اشتغال ، وام و …

الف.5. امکان تخصیص هزینه و دست یابی به قیمت تمام شده هرفعالیت

الف.6. امکان تجمیع و تلفیق حسابها و پاسخگویی به تمامی دستگاه های نظارتی برمبنای حسابداری تعهدی و نقدی ( صورت های مالی و گزارشات مورد نیاز دستگاهای نظارتی )

الف.7. تقویت کنترل های داخلی و فراهم آمدن امکان نظارت بهینه و به هنگام

الف.8 . تهیه گزارش های متنوع ومورد نیاز سطوح مختلف مدیریتی

الف.9 . طبقه بندی حسابها در ده سطح

ب. بودجه ریزی در سطح ملی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد

ج. تهیه ، بومی سازی و استقرار نرم افزار جامع یکپارچه متناسب با نظام مالی شامل (حسابداری ، کنترل  بودجه و تامین اعتبار ، دریافت و پرداخت ، دارایی ثابت ، مدیریت اداری و منابع انسانی ، حقوق و دستمزد ، انبار و حسابداری انبار ، خرید و تدارکات ، انتشاراطلاعات ) به منظور :

ج.1 . یکپارچه سازی فرآیند عملیات و حذف موازی کاری

ج.2 . استقرار نظام مالی برمبنای تعهدی و ارائه گزارش های مالی مبتنی بر مبنای نقدی و تعهدی

ج.3 . ارتقاء سطح پاسخگویی به دستگاه های نظارتی و تامین مطالبات آنان

ج.4. سهولت انجام فعالیت با هوشمند سازی

ج.5. کاهش هزینه ها و صرفه جویی در منابع مالی ، فیزیکی و انسانی

ج.6 . تقویت نظارت داخلی و ساماندهی نظارت سیستمی ازراه دور

ج.7 . حسابدهی به هنگام مطابق قوانین و مقررات جاری و استاندارد های حسابداری

د. طراحی و پیاده سازی پروژه بهای تمام شده فعالیت ها

ه. همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های حسابرسی عملیاتی مبتنی بر استاندارد ها   و رهنمود های مربوط

الف. سابقه مدیریت عمومی و تخصصی در نهاد کمیته امدادامام خمینی(ره) در سطح ملی درحدود سه دهه (در پست های مدیریتی معاون اداری ومالی ، ذیحساب ، مدیرکل مالی ، مدیرکل حسابرسی و مدیرکل وام )

ب. سابقه مدیریت مالی درمؤسسات تجاری ، فرهنگی هنری و مراکز درمانی

ج. دارای تجربه مفید در مشاوره مالیاتی و ارائه لایحه دفاعی و حضور در هیئت های حل اختلاف

د. مشارکت در تدوین سند چشم انداز در سطح ملی

ه. مشارکت در تدوین برنامه های پنج ساله و راهبردی و عملیاتی درسطح ملی

و. دارای تجربه مفید و کاربردی در تدوین آیین نامه ها ، دستور العملها ، ضوابط و  مقررات خصوصا با گرایش مالی و اداری با رویکرد مدیریت بهینه منابع

ز. مشارکت درتدوین و بازنگری ساختارسازمانی درسطح کلان و تفصیلی و استقرارو پیاده سازی آن

ح. مشارکت در تدوین برنامه صندوق قرض الحسنه با شعب گسترده درسطح ملی

ط. عضویت در کمیته های اماری کشور به منظور بهره گیری بهینه از منابع اطلاعات عمومی

ی. سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

ک. داشتن تحصیلات عالیه مرتبط