قوانینمالیات
بهمن 8, 1397

امور مالیاتی در مورد مخارج شرکت

ﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺨﺎرج اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:  ﭼﮏ ﺻﺎدره را ﻣﻨﺤﺼﺮا" از…
قوانینمالیات
بهمن 8, 1397

امور مالیاتی درمورد رهن کامل

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2306 / ص / 1395 مورخ 1395/11/16 ، در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻗﺪام آن ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه (9) ﻣﺎده 53 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب 1366…